לעמוד הבית
             אודות החברה
             המצב כיום
             חלון ההזדמנויות
             ה"אני מאמין" שלנו
             מודל ארבעת השלבים
             הדמייה - שדרג את ביתך
             שאלות ותשובות
             מידע מקצועי
מודל ארבעת השלבים לביצוע פרויקט
Beaver Israel פיתחה את מודל ארבעת השלבים
CEDB: ייעוץ - בדיקה - תכנון - בנייה, שנועד ללוות את בעלי הנכס בכל נקודות המפתח של הפרוייקט באופן ברור, מקצועי ויעיל.

יעוץ / Consult
חברת Beaver Israel תיפגש עם בעלי הנכס או נציגות מטעמם לסדרת מפגשים אשר במהלכם יוצג הפוטנציאל הטמון במימוש חלון ההזדמנויות של תמ"א 38.
במהלך מפגשים אלו:

יוצגו האפשרויות בדבר שידרוג הנכס וכל ההשלכות הכרוכות במימוש הפרויקט בהתאם לתסריטים השונים.
החברה תלווה את הדיירים בכל ההתלבטויות והשאלות שיעלו.
ייחתם הסכם לשיתוף פעולה בין בעלי הנכס לחברה.
ייבחר פורום מייצג לפרויקט מטעם בעלי הנכס.
יוגדר במשותף לוח זמנים להתקדמות ועדכונים.

מימוש צעדים אלו יסלול את הדרך להמשך בחינת היתכנות הפרוייקט.
בדיקה / Examine
חברת Beaver Israel תבצע ותממן מכלול של בדיקות שונות על מנת לבחון את היתכנות הפרויקט וזה יכלול:

בדיקות הנדסיות החל מבדיקות אופי הקרקע חוזק המבנה ותשתיות קיימות על מנת לבחון את שיטת החיזוק האפשרית לבניין.
בדיקת אדריכל במטרה לבחון את נושא זכויות הבנייה הנוספות, מיקום פיר מעלית ומתן פתרונות יצירתיים לחניות וכדומה.
בדיקה משפטית של עו"ד המתמחה בתחום מקרקעין במטרה לבחון את ההיבטים המשפטיים ליישום הפרויקט.
בדיקה בעירייה וברשויות המס כדי לדעת דרישות,תנאים ועלויות נלוות לפרויקט (מיסים ,אגרות ,היטלים).
בדיקת שמאי שתקבע היתכנות כלכלית וביצועית למימוש הפרויקט.

במידה ובדיקות אלו תעבורנה בהצלחה נעבור לשלב התכנון.
תכנון / Design
חברת Beaver Israel תתכנן תוכנית בנייה באמצעות מהנדס ואדריכל לחיזוק וחידוש המבנה להגשה לרשות המקומית לצורך קבלת היתר בנייה.
התוכנית והשלכותיה תוצגנה לכלל בעלי הנכס כאשר התוכנית המוסכמת תוגש לוועדה המקומית.
החברה תנהל את כל המו"מ עד לקבלת היתרי הבנייה בתאום ועדכון של בעלי הנכס.
המתנה להיתרים בוועדה המקומית יכולה להימשך עד 6 חודשים.
בנייה / Build
חברת Beaver Israel תפעיל קבלן בנייה מתמחה להוציא הפרויקט לפועל.
החברה תמנה מפקח מטעמה ,שבאחריותו לדאוג לביטחון הדיירים ועמידת הקבלן בסטנדרט שנקבע .
החברה ,בנוסף תנהל הפרויקט בהתאם ללוח הזמנים שנקבע ותפקח על תהליך הבנייה באופן הדוק תוך שמירה על שגרת חיי הדיירים במגבלות הקיימות.
שלב זה הינו השלב הקשה מבחינת נוחיות הדיירים ומצריך סבלנות ואורך רוח שבסופו של דבר תשתלם לכולם.


בית  |  אודות החברה  |  המצב כיום   |  חלון ההזדמנויות  |  ה"אני מאמין"  |  מודל ארבעת השלבים  |   הדמייה  |  שאלות ותשובות  |  מידע מקצועי וכתבות
ביבר ישראל ( Beaver Israel)  |  רחוב המכבים 48, נוה נאמן, הוד השרון 45247   |  טלפקס 09-7442666  |  info@beaver-israel.co.il
Designed by Three Bears